Reebok Logo

STRONA GŁÓWNA

Polityka prywatności i plików cookie

§ 1. Definicje

 1. [Słowniczek] Pojęcia używane w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  1.1. „dane osobowe” – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz niektóre informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technologii.
  1.2. „Koordynator” – Ogilvy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: pl. Konesera 8, 03-736 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000137229, NIP: 5260000459, wysokość kapitału zakładowego: 430.000,00 zł, adres e-mail: kontakt@ogilvy.com, która na rzecz i zlecenie Operatora zajmuje się bieżącą obsługę Strony RRC.
  1.3. „Administrator” lub „adidas Poland” – „adidas Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000032095, NIP: 5220000080, wysokość kapitału zakładowego 1.498.762,80 zł.
  1.4. „Polityka” – niniejsza „Polityka prywatności”.
  1.5. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  1.6. „Strona RRC” – serwis internetowy „Reebok Run Crew”, dostępny pod adresem reebokruncrew.com.
  1.7. „Użytkownik” – każda osoba odwiedzająca Stronę RRC.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony RRC

 1. [Strona RRC a przetwarzanie danych osobowych] Strona RRC służy do informowania o działalności „Reebok Run Crew” – nieformalnej grupy biegowej zainicjowanej przez Administratora. Administrator w związku z korzystaniem ze Strony RRC nie wymaga od Użytkowników podania danych umożliwiających ich identyfikację, takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail. Jednakże w związku z działalnością Strony RRC dochodzi do przetwarzania przez Administratora danych takich jak adresy IP czy identyfikatory plików cookie oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w związku z obsługą zapytań i reklamacji.
 2. [Administrator] Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Strony RRC, jest adidas Poland.
 3. [Obsługa zapytań i reklamacji] Administrator zapewnia również możliwość skontaktowania się z nim, w tym w celu złożenia reklamacji lub zapytania dotyczącego Strony RRC lub „Reebok Run Crew”. Na zlecenie i w imieniu Administratora obsługę zapytań i reklamacji wykonuje Koordynator. W ramach zapytania Użytkownik podaje swój adres e-mail oraz może opcjonalnie i dobrowolnie podać inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. W związku z procesem obsługi zapytań i reklamacji dane są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania i udzielanie odpowiedzi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie i usprawnieniu obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku reklamacji podstawą przetwarzania jest również obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegający na udzieleniu na trwałym nośniku (np. e-mail, list) odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta.

§ 3. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. [Zapytania i reklamacje] Dane zawarte w zapytaniach lub reklamacjach są przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zapytania lub reklamacji. Po zamknięciu danego zapytania dane są usuwane. W przypadku reklamacji dane są archiwizowane na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami – nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia roszczeń majątkowych.
 2. [Okres przechowywania danych a pliki cookie] Informacje o okresie przechowywania danych zebranych przez pliki cookie są zawarte w tabeli zamieszczonej poniżej.

§ 4. Prawa Użytkownika

 1. [Prawa osoby, której dane dotyczą] Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku określonym w art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych.
 2. [Sprzeciw] Użytkownik ma także – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 3. [Skarga do organu nadzorczego] Użytkownik, który uważa, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. [Prawo wycofania zgody] W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane są na podstawie zgody (przykładowo – niewymagane przez Administratora dane przekazywane dobrowolnie i z własnej inicjatywy przez Użytkownika w ramach zapytań do Administratora), Użytkownik można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych wskazanych w Polityce. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. [Przetwarzanie bez możliwości identyfikacji osoby] Administrator informuje, że identyfikacja osoby, która tylko odwiedza Stronę RRC jest bardzo trudna lub niemożliwa.
  W związku z tym, w odniesieniu do danych zebranych za pomocą plików cookie, wykonanie wszystkich uprawnień wynikających z art. 15-20 RODO może nie być możliwe, chyba że osoba, której dane dotyczą, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować w celu wykonania przysługujących jej praw.

§ 5. Odbiorcy danych

 1. [Do kogo trafiają dane] Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Strony RRC będą ujawniane zewnętrznym podmiotom (czyli podmiotom innym niż Administrator). Do takich podmiotów należy Koordynator zajmujący się na zlecenie Administratora bieżącą obsługą i utrzymaniem Strony RRC, firma świadcząca usługi hostingowe i dostarczająca usługę poczty e-mail oraz firmy dostarczające usługi analityczny i statystyczne (Google LLC). Administrator zastrzega sobie też prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom (np. organom ścigania) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 6. Przekazywanie danych poza EOG

 1. [Przekazanie danych do Google] Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest zapewniony odpowiedni stopień ochrony. Przekazanie danych osobowych poza EOG może mieć miejsce
  w związku z korzystaniem z usług Google LLC z siedzibą w USA, takich jak Google Analytics.
  W takim wypadku podstawą przekazywania danych do USA jest uczestnictwo Google w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (link do decyzji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN, link do informacji o Google na stronach programu Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Podmioty z USA uczestniczące w programie Tarcza Prywatności, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych do tego obowiązującego w EOG.

§ 7. Dane kontaktowe

 1. [Kontakt z Administratorem] Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres siedziby, jak również pod adresem e-mail: kontakt@reebokruncrew.com
 2. [Kontakt z Koordynatorem] Na zlecenie Administratora obsługą kontaktu z Użytkownikami zajmuje się Koordynator. Z Koordynatorem można się kontaktować pisemnie na adres siedziby, e-mailowo na adres: kontakt@reebokruncrew.com
 3. [Inspektor ochrony danych Koordynatora] Koordynator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Koordynatora i dotyczących funkcjonowania Strony RRC na adres e-mail: michal.chrzanowski@ogilvy.com lub pisemnie na adres siedziby Koordynatora z dopiskiem „IOD” na kopercie.

§ 8. Pliki cookie

 1. [Czym są pliki cookie] Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę RRC. Poprzez pliki cookie Strona RRC może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) Użytkownika. Pliki cookie realizują różne funkcje, np. ułatwiają korzystanie ze stron internetowych (np. umożliwiają zapamiętanie, że Użytkownik zapoznał się już z komunikatem
  o plikach cookie). Pliki cookie mogą również służyć do monitorowania ruchu na Stronę RRC
  i pozyskiwania w ten sposób informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Strony RRC na potrzeby analityczne i statystyczne Administratora.
 2. [Cookies a przetwarzanie danych osobowych] Pliki cookie nie służą do identyfikacji konkretnych osób, jednak dane takie jak identyfikator pliku cookie i informacje zebrane przez cookie (np. adres IP, dane o ruchu Użytkownika na stronie), mogą stanowić dane osobowe. W zakresie, w jakim w związku ze stosowaniem plików cookie dochodzi do przetwarzania danych osobowych, administratorem tych danych osobowych jest Administrator – adidas Poland. W przypadku plików cookie instalowanych za zgodą Użytkownika, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ulepszaniu i optymalizacji Strony RRC oraz prowadzeniu analiz i statystyk dotyczących wizyt na Stronie RRC, z przeznaczeniem wyników na ulepszanie i optymalizację Strony RRC oraz dbaniu o jakość Strony RRC, w związku ze zgodą Użytkownika na instalację plików cookie, wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki (art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne). W przypadku plików cookie niezbędnych do funkcjonowania Strony, podstawą przetwarzania jest niezbędność do świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu Strony RRC Użytkownikowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. [Okres ważności cookies] Pliki cookie mają swój okres ważności. Po upływie okresu ważności plik cookie staje się nieaktywny i zostaje automatycznie usunięty wraz z zawartymi w nim danymi. Użytkownik może również wcześniej samodzielnie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia (np. za pomocą ustawień przeglądarki). Okres ważności plików cookie jest różny i zależy od realizowanych przez nie funkcji. Niektóre pliki cookie są aktywne tylko przez czas trwania odwiedzin Użytkownika na Stronie RRC (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie są aktywne przez dłuższy czas.
 4. [Cookies zewnętrzne] Niektóre pliki cookie są związane z korzystaniem przez Administratora
  z zewnętrznych usług świadczonych przez podmioty trzecie (np. Google Analytics). Są to tzw. cookies zewnętrzne. W przypadku plików cookie zewnętrznych dostęp do informacji pozyskiwanych przez te pliki uzyskują podmioty trzecie (np. Google LLC).
 5. [Google Analytics] Administrator na Stronie RRC korzysta z plików cookie Google Analytics. Pliki te służą do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych. Pliki te są wykorzystywane przez spółkę Google LLC w celu analizy sposobu korzystania ze Strony RRC przez Użytkownika oraz do tworzenia dla Administratora statystyk i raportów na temat funkcjonowania Strony RRC. Google LLC nie wykorzystuje danych zebranych za pomocą plików cookie Google Analytics do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku
  z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
 6. [Zgoda na pliki cookie] Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookie oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika (nie dotyczy to jednak plików cookie niezbędnych do wykonania żądanych przez Użytkownika usług za pomocą Strony RRC – w takim wypadku zgoda nie jest wymagana). Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika. W tym celu Użytkownik może usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki. Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookie m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Użytkownik może również za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookie, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookie pochodzące ze Strony RRC. W razie zablokowania plików cookie niezbędnych do funkcjonowania Strony RRC, Strona RRC może jednak – ze względów technologicznych – nie funkcjonować prawidłowo.
 7. [Zarządzanie plikami cookie] Sposób zarządzania plikami cookie dla poszczególnych popularnych przeglądarek internetowych jest opisany pod poniższymi linkami:
  7.1. Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  7.2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  7.3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  7.4. Opera: https://pl.soringpcrepair.com/how-to-clean-cookies-in-opera/
  7.5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 8. [Pliki cookie – podsumowanie] Szczegółowe informacje o stosowanych na Stronie RRC plikach cookie znajdują się w poniższej tabeli:

Szczegółowe informacje o stosowanych na Stronie RRC plikach cookie znajdują się w poniższej tabeli:

 

 

 

Lp. Nazwa pliku cookie Cel stosowania/funkcje Pozyskiwane informacje Podmioty trzecie, które uzyskują dostęp do informacji zebranych przez cookie Okres ważności cookie Czy cookie jest niezbędny do działania Strony RRC?
1. cookie_notice_accepted Kontrola wyświetlania komunikatu cookie Wyrażenie zgody użytkownika na cookies 3 miesiące nie
2. pll_language Ten plik cookie służy do rozpoznawania języka przeglądarki i umożliwienia tłumaczenia. Nie będzie przechowywać żadnych danych osobowych. 1 rok nie
3. wfwaf-authcookie-0b7246d9478404a0fa1cbcc26991cf26 Ten plik cookie jest używany przez zaporę ogniową Wordfence w celu sprawdzenia możliwości bieżącego użytkownika przed załadowaniem WordPress. Ten plik cookie pozwala zaporze ogniowej Wordfence na wykrycie zalogowanych użytkowników i zwiększenie ich dostępu. Pozwala także Wordfence wykrywać niezalogowanych użytkowników i ograniczyć ich dostęp do bezpiecznych obszarów. Plik cookie informuje również zaporę o tym, jaki poziom dostępu ma użytkownik, aby zapora mogła podejmować trafne decyzje dotyczące tego, komu zezwolić i komu zablokować. 11 h nie
4. _ga Służy do rozróżniania użytkowników. Google LLC

(Google Analytics)

2 lata nie
5. _gid Służy do rozróżniania użytkowników. Google LLC

(Google Analytics)

24 h nie
7. _gat Służy do ograniczenia prędkości żądania. Jeśli Google Analytics zostanie wdrożone za pośrednictwem Menedżera tagów Google, plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_ <property-id>. Google LLC

(Google Analytics)

1 min nie
8. AMP_TOKEN Zawiera token, którego można użyć do odzyskania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują na rezygnację, żądanie lotu lub błąd podczas pobierania identyfikatora klienta z usługi identyfikatora klienta AMP. Google LLC

(Google Analytics)

30s – 1rok nie
9. _gac_<property-id> Zawiera informacje związane z kampanią dla użytkownika. Jeśli połączyłeś swoje konta Google Analytics i Google Ads, tagi konwersji witryny Google Ads będą czytać ten plik cookie, chyba że zrezygnujesz. Google LLC

(Google Analytics)

90 dni nie
10. __utma Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Pliki cookie są tworzone, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics. Google LLC

(Google Analytics)

2 lata nie
11. __utmt Służy do ograniczenia prędkości żądania. Google LLC

(Google Analytics)

10 min nie
12. __utmb Służy do określania nowych sesji / wizyt. Pliki cookie są tworzone, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne pliki cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics. Google LLC

(Google Analytics)

30 min nie
13. __utmc Nieużywany w ga.js. Zestaw do współdziałania z plikiem urchin.js. Historycznie ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu ustalenia, czy użytkownik był na nowej sesji / wizycie. Google LLC

(Google Analytics)

Do końca sesji przeglądarki nie
14. __utmz Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, które wyjaśniają, w jaki sposób użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas uruchamiania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics. Google LLC

(Google Analytics)

6 miesięcy nie
15. __utmv Służy do przechowywania niestandardowych danych zmiennych na poziomie użytkownika. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie użytkownika. Ten plik cookie został również wykorzystany do przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics. Google LLC

(Google Analytics)

2 lata nie
16. __utmx Służy do określania włączenia użytkownika do eksperymentu. Google LLC

(Google Analytics)

18 miesięcy nie
17. __utmxx Służy do określania upływu eksperymentów, w których uczestniczy użytkownik. Google LLC

(Google Analytics)

18 miesięcy nie
18. _gaexp Służy do określania włączenia użytkownika do eksperymentu i wygaśnięcia eksperymentów, w które użytkownik został włączony. Google LLC

(Google Analytics)

90 dni nie
19. _opt_awcid Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory klientów Google Ads. Google LLC

(Google Analytics)

24 h nie
20. _opt_awmid Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory klientów Google Ads. Google LLC

(Google Analytics)

24 h nie
21. _opt_awgid Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory grup reklam Google Ads Google LLC

(Google Analytics)

24 h nie
22. _opt_awkid Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory kryteriów Google Ads Google LLC

(Google Analytics)

24 h nie
23. _opt_utmc Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign. Google LLC

(Google Analytics)

24 h nie