Reebok Logo

STRONA GŁÓWNA

Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1.1. Operator – podmiot świadczący opisane w niniejszym regulaminie usługi drogą elektroniczną: „adidas Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000032095, NIP: 5220000080, wysokość kapitału zakładowego 1.498.762,80 zł;
  1.2. Koordynator – podmiotem wykonującym na rzecz i zlecenie Operatora bieżącą obsługę strony internetowej Reebok RUN CREW jest Ogilvy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: pl. Konesera 8, 03-736 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000137229, NIP: 5260000459, wysokość kapitału zakładowego: 430.000,00 zł, adres e-mail: kontakt@ogilvy.com;
  1.3. Reebok RUN CREW – niesformalizowana społeczność osób, która chcą wspólnie spędzać czas na treningach biegowych; celem Reebok RUN CREW jest propagowanie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu; Reebok RUN CREW służy również promowaniu marki „Reebok”;
  1.4. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej Reebok RUN CREW, za pośrednictwem której świadczone są drogą elektroniczną usługi;
  1.5. Strona RRC – strona internetowa prowadzona przez adidas Poland, dostępna pod adresem reebokruncrew.com, umożliwiająca m.in. zapoznawanie się z treściami tam udostępnionymi dla osób zainteresowanych bądź uczestniczących w Reebok Run Crew,
  w szczególności dotyczącymi miejsc i terminów treningów oraz zapoznawanie się
  z sylwetkami trenerów, jak również umożliwiająca korzystanie z oferowanych przez Operatora usług;
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony RRC.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki:
  1.1. korzystania przez Użytkowników ze Strony RRC;
  1.2. świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony RRC.
 2. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.
 3. Operator zapewnia możliwość kontaktu w zakresie spraw dotyczących działania Strony RRC oraz Reebok RUN CREW za pośrednictwem Koordynatora, na adres siedziby Koordynatora
  z rekomendowanym dopiskiem na kopercie „Reebok RUN CREW” bądź „RRC” lub na adres e-mail do kontaktu Koordynatora, a także za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: kontakt@reebokruncrew.com.

§ 3. Korzystanie ze Strony RRC

 1. Za pośrednictwem Strony RRC Operator świadczy usługi drogą elektroniczną. Usługi te obejmują możliwość zapoznania się przez Użytkowników z treściami ogólnodostępnymi na Stronie RRC dotyczącymi treningów biegowych organizowanych w ramach Reebok RUN CREW oraz trenerów, którzy je prowadzą.
 2. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę RRC, Operator świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści udostępnionych przez Operatora oraz zapoznawania się z nimi, jak również umożliwieniu korzystania z innych narzędzi ogólnodostępnych w ramach Strony RRC.
 3. Treści udostępniane przez Operatora w ramach Strony RRC obejmują m.in.:
  3.1. informacje na temat miejsca zbiórki przed treningiem, godziny rozpoczęcia, planowanego czasu trwania oraz osobie prowadzącej trening w danej miejscowości;
  3.2. biogramy trenerów współpracujących w ramach Reebok RUN CREW;
  3.3. informacje dotyczące biegania.
 4. W ramach Strony RRC możliwe jest skorzystanie z linków, które prowadzą do profili i stron Operatora w mediach społecznościowych, w szczególności do serwisu Facebook. Z chwilą wybrania przez Użytkownika wirtualnego przycisku symbolizującego ikonę danego serwisu społecznościowego, w oknie przeglądarki Użytkownika automatycznie otworzy się strona lub profil Operatora w danym serwisie.
 5. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są świadczone przez Operatora nieodpłatnie.
 6. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są świadczone w wybranym przez Użytkownika miejscu i czasie oraz przy użyciu wybranych przez Użytkownika urządzeń.
 7. Użytkownik powinien korzystać ze Strony RRC zgodnie z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony RRC, w szczególności
  w ramach korzystania z usług dostępnych w ramach Strony RRC niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  7.1. informacji i danych, spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Strony RRC;
  7.2. treści i danych naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie
  i prawa do znaków towarowych osób trzecich;
  7.3. treści i danych w inny sposób naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub naruszających dobre obyczaje.
 8. Zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 powyżej, ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Strony RRC.
 9. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem ze Strony RRC powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Strony RRC wymagane jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego
  w przeglądarkę internetową (zalecane jest korzystanie z przeglądarki w aktualnej wersji). Strona RRC jest również przystosowana do współpracy z urządzeniami mobilnymi (takimi jak smartfony i tablety) z dostępem do sieci Internet, wyposażonymi w system operacyjny Android lub iOS wraz z przeglądarką internetową. Ponadto do prawidłowego działania niektórych usług świadczonych w ramach Strony RRC wymagana jest akceptacja przez przeglądarkę plików cookies pochodzących ze Strony RRC.
 2. Operator informuje, że Strona RRC nie stanowi narzędzia przeznaczonego do utrwalania i przechowywania żadnych materiałów. Operator nie gwarantuje, że zamieszczone tam informacje i materiały będą stale dostępne.
 3. Operator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Strony RRC na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony RRC. Operator dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Strony było dokonywane w godzinach nocnych i trwało możliwie jak najkrócej. O planowanych przerwach w dostępności Strony RRC Operator powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą stosownego komunikatu na Stronie RRC.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa powyżej, nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika, ponad standardowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, wywołane przez bezprawne działanie osób trzecich (takie jak wirusy, oprogramowanie szpiegowskie, złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w celu nielegalnego pozyskania danych osobowych lub innych informacji). W każdym wypadku zalecane jest korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware, wirusami i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Strony RRC, mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Koordynatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@reebokruncrew.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres, na który powinna zostać udzielona odpowiedź na reklamację oraz wskazanie zagadnienia będącego przyczyną reklamacji i żądanie.
 3. O ile krótszy czas udzielania odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mailowo), zgodnie ze wskazaniem osoby zgłaszającej reklamację lub w braku takiego wskazania – adekwatnie do jej złożenia.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1.  Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  2.1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu;
  2.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Strony RRC, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Strony RRC;
  2.4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  2.5. zmiana zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Strony RRC;
  2.6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  2.7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  2.8. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.
 3. Operator świadczy usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z Regulaminem.
 4. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje w ramach Strony RRC poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze siedziby Operatora oraz w wersji elektronicznej
  na Stronie RRC (w tym również do pobrania w formacie PDF).
 6. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies zawarte zostały w Polityce prywatności.